Vinyl: Vurderingskriterier for skjønnhetsavvik

publisert 18.10.2016, sist endret 29.08.2023

Avsnittet beskriver anbefalte kriterier for vurdering av estetiske avvik ved nylig installerte vinylgulv under entreprenørens garantitid. Feil som ikke påvirker gulvets funksjon eller bruksegenskaper.

Omfatning

Avsnittet omtaler kun estetiske forhold som ikke har innvirkning på gulvets funksjon ved aktuell bruk. 

Hovedregel

Mindre skjønnhetsavvik skal, for å bli vurdert, være direkte synlig ved en befaring ved normal belysning og fra normalt betraktningsavstand.

Følgende regnes ikke som skjønnhetsavvik:

 • Avvik som fremtrer kun ved spesielle lysforhold (motlys, slepelys)
 • Avvik som kun kan sees fra enkelte deler av rommet
 • Avvik som kun legges merke til etter påpeking eller lignende
 • Mindre fargeavvik mellom belegg og sveisetråd

Hensyn skal tas til gulvmaterialets og underlagets egenskaper.

 • På gulvbelegg med høy glans, mørke farger eller ensfargede produkter, vil riper og overflatemerker bli mer synlig.
 • På gulvbelegg med høy glans vil ujevnheter i underlaget bli mer fremtredende.
 • Skader/misfarging grunnet manglende tildekking av installert gulvmateriale, eller skade påført av tredjepart, er ikke et avvik. 

Gulventreprenører anbefales å dokumentere resultatet av ferdig installasjon med bilder. 

 • Ujevnheter i underlaget, for eksempel mellom skjøter mellom platematerialer, kan gjenspeiles i overflaten på gulvbelegget. Ujevnheter i underlaget må bedømmes i samråd med leverandør av underlaget og utførende håndverker. Toleranser for dette fremgår i NS 3420-T.
 • Limdrag som kun er synlig i slepelys, regnes ikke som en reklamasjon. 

 

"Flaten skal betraktes i stående betraktningsavstand" - Sitat fra NS34020-T/TH Halvharde og tekstile belegg. 

Krav til ferdig overflate

Ferdig overflate skal være uten ujevnheter som oppstående kanter, riss, blærer, inntrykninger, limdrag, sandkorn eller andre fremmedlegemer.

Ujevnheter som kun er synlige i slepelys, tillates.

Skjøter og fuger i usveiste belegg skal utføres slik at påregnelige bevegelser kan opptas uten at belegget skades.

På åpne flater skal skjøtene i usveiste belegg ikke være bredere enn 0,2 mm. Ved avslutninger tillates en synlig åpning på inntil 1,0 mm bredde

Sveisbare gulvbelegg skal sveises i henhold til produsentens anvisning.

Sveisefuger skal være fylt, og sveisetråden skal ligge i plan med belegget.

Synlige fuger og avslutninger skal være rette og tilpasset beleggets type og mønster.

Tabell T5 – Krav til utseende for overflater med gulvbelegg, NS3420-T

 

 • Ved bruk av trinnlydsprodukter/løsninger er det større risiko for inntrykksmerker. Dette må tas i betraktning ved vurdering av materialkombinasjoner, rommets funksjoner og type belastning.
 • På gulv som utsettes for punktslitasje, for eksempel ved bruk av kontorstoler med hjul, tynne stolbein eller skarpe kanter, bør belegget beskyttes med et stolunderlag. De fleste gulvleverandørene anbefaler hjul til kontorstoler med betegnelse type W

For mer informasjon sjekk standarden EN 651, for anbefalt utforming av tynne stolbein og belastning per arealenhet. 

 

 • Ved legging av belegg med trykt mønster, kan det forekomme mindre forskyvinger i mønsteret. Ved legging brukes rommets midtpunkt som utgangspunkt for å minimere følgene av mønsterforskyving. Produsentens anvisninger om leggemåte skal følges, for eksempel hvis banene skal endesnues.

 

 • Toleranser når det kommer til farge og struktur er større for fliser enn for banevare. Fliser kan gjerne monteres i 90 graders vinkel mot hverandre eller legges i forbandt. Ved vurdering skal leverandørens leggeanvisning samt toleranser og krav til utførelse fra NS-3420-T legges til grunn.

 

Konstaterte skjønnhetsavvik skal i første rekke utbedres.

 

Gulv med konstaterte feil skal i utgangspunktet ikke installeres.

Mindre feil utbedres i henhold til nedenstående:

MATERIALLAVVIK

FEILTYPE

ANBEFALT TILTAK

Vesentlig fargeforskjell sveisetråd (banevare/fliser)

Bytte sveisetråd.

Glansforskjeller

 Vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Tykkelsesforskjeller

Kontrollmåles i henhold til gjeldende EN/ISO-standard.

Mønsterfeil/avvik (overflatefeil)

Striper

Rapportavvik (mønsterforskyving)

Gjennomslag av limdrag

Vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Overflateskader

Fremmedlegemer

Utbedres om mulig, ved utstansing/utskjæring i mønsterbildes fuger. Innfelling av nytt stykke (mønsterbilde) samt fugeforsegling.

 

MONTERINGSFEIL

FEILTYPE

ANBEFALT TILTAK

Ujevn fresing/sveising

Utbedres om mulig ved omsveising. 

Feil i mønsterpasning

Vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ujevne skjøter

Vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Mindre blærer

Kontrolleres for fuktpåvirkning fra undergulv. Utbedres ved punktering/utskjæring, liming og fugeforsegling.

Tilpasning mot vegger og installasjonsdeler ved limte belegg

Utenfor toleranser angitt i NS 3420-T (1 mm), utbedres ved montering av list.

Gulvet har ekspandert (utvidet seg) og "løfter seg", "topping" i skjøter ved løstleggingsprodukter.

Kontrolleres mot leverandørens leggeanvisning. Kan utbedres ved å lage større avstand mot faste installasjoner/vegger.

Fargeforskjell mellom baner/fliser (f. eks. feil m h t endesnuing, belegg ikke er lagt i nummerrekkefølge.)

Kontrolleres mot leverandørens leggeanvisning. 

Topping i skjøter, banebelegg

Kontrolleres for fuktpåvirkning fra undergulv, og limoversmitting. Utbedres ved nedliming samt sveising.

Topping i skjøter, LVT/fliser

Kontrolleres for fuktpåvirkning fra undergulv og limoversmitting. Utbedres ved utskifting.

 

FLEKKER

FEILTYPE

ANBEFALT TILTAK

Flekker som kommer fra migrasjon fra andre materialer. (gummihjul, oljesøl, forurensing fra undergulv etc.)

Årsak utredes. Utbedring ved innfelling av nytt materiale, eventuelt utskifting av bane/flis.

Flekker fra håndtering, transport eller lignende.

Rengjøring i henhold til leverandørens anvisninger.

Flekker fra væsker på overflaten/kjemikaliepåvirkning (blod, urin, jod, hårfargingsmiddel etc)

Kontroller produktegenskaper mot beskrivelse. Utbedring ved innfelling av nytt materiale, eventuelt utskifting av bane/flis.

 

ØVRIG

FEILTYPE

ANBEFALT TILTAK

Fargeforandringer (herunder også grunnet tildekking, høy temperatur fra gulvvarme)

Årsak utredes. Utbedres om mulig ved innfelling av nytt materiale, eller omlegging.

Ved gulvvarme undersøkes overflatetemperatur som skal være maks 27 grader C.

Friksjonsmerker (skomerker etc.)

Utbedres om mulig. Følg leverandørens renholdsanvisning.

Fuktskader

Årsak utredes. Utbedres avhengig av konklusjon.

Melkehvitting

Forsvinner normalt etter opptørking. Vanskeligere tilfeller bedømmes i hvert enkelt tilfelle.

Urent underlag. (sandkorn eller lignende under belegg)

Utbedres om mulig, eventuelt ved innfelling av nytt materiale.

Krymp

Kontrolleres for fuktpåvirkning fra undergulv, limoversmitting, og akklimatisering. Utbedres ved innfelling av nytt materiale eller utskifting. 

 

innhold