Tekstile gulv: vurderingskriterier ved skjønnhetsfeil

publisert 19.10.2021, sist endret 22.10.2021

Avsnittet beskriver anbefalte kriterier for vurdering av skjønnhetsfeil ved nylig installerte teppegulv under entreprenørens garantitid. Feil som ikke påvirker gulvets funksjon eller bruksegenskaper.

Hovedregel

VURDERING AV SKJØNNHETSFEIL – TEKSTILE GULV

Hovedregel:

Små skjønnhetsfeil skal være direkte synlige når en står i oppreist stilling for å betraktes som feil.
Skjønnhetsfeil som kun er synlige i lys som kommer fra en spesielt ugunstig vinkel, som kun oppdages fra visse deler av rommet, og som først blir oppdaget etter å ha blitt påpekt, kan ikke betraktes som feil.

Shading – endringer i teppeluvens utseende på grunn av variasjoner i luvens retninger – betraktes ikke som feil.

 

Mønstertilpasning tekstile gulv: Ved mønstertilpasning mellom lengder som ligger inntil hverandre aksepteres en mønsterforskyvning på inntil 30 mm. Dog skal det under leggingen tas hensyn til dette og mønsterforskyvningen skal utjevnes ved at den ene lengden forskyves.

Mindre mønsteravvik kan - av produksjonstekniske årsaker - forekomme. På bakgrunn av dette vil en måtte akseptere nedenstående forhold.

Skjevheter i vevingen - bow and skew - kan forekomme i teppeoverflaten, men de må ikke overstige 30 mm.

I stripete tepper bør stripene være så rette som mulig, selv over større avstander. Over kortere avstander (1/2 meter) bør ikke avvik være større enn bredden på en luvrad (2-4 mm).

 

Teppeskjøter skal utføres etter produsentens anvisninger.

Skjøter bør, så vidt mulig, unngås på de mest utsatte stedene, som for eksempel ved døråpninger, inngangspartier og på steder det vil bli benyttet kontorstoler med hjul.

Skjøter skal utføres ved renskjæring av kanter og med mønstertilpasning ved mønstrede tepper.
Leverandørens anvisninger for tilskjæring og gjennomskjæring skal følges.
Det må ikke plasseres møbler, inventar m.m. på teppet før limet er herdet.


Om det oppstår plagsom statisk elektrisitet i teppet, betraktes ikke dette som en feil, med mindre teppeprodusenten og/eller gulventreprenøren har garantert at slike forhold ikke vil kunne oppstå - eller gitt anvisninger vedrørende maksimale nivåer for statisk elektrisitet.

Vurdering av feil - tekstile gulv

Om en feil ikke klassifiseres som ubetydelig, vurderes feilen i forhold til kostnadene (dvs. hva kjøperen har betalt for teppet), hvor gammelt gulvet er og lokalets standard for øvrig.

Viser det seg at feilen utgjør en kostnad som er mindre enn 30 % av teppeprisen, reduseres prisen med en tilsvarende prosentandel.

Vurderes verdien av feilen, selv etter eventuelle utbedringer, å overstige 30 % av teppeprisen, bør teppet erstattes fullt og helt.

Utbedring av feil - teppegulv

Visse feil kan utbedres på et fagmessig, forsvarlig sett. Om utbedringer blir gjennomført skal resultatet vurderes etter samme kriterier som beskrevet over.

Underregel

Feil vedrørende bæreveven
 • Bærevev opprevet i skjøtekanten. skjøtekanten.
  Bretter i bærevev eller luv.
 • Manglende luv – mindre flekker. Ujevnheter i luven – mindre antall.
 • Luven løsner fra undelaget – mindre områder.
Utbedres om mulig. For øvrig i følge hovedregelen.

På løstliggende tepper gjennom innfelling av materiale fra baksiden.

På løstliggende tepper - gjennom utbedring fra baksiden.
Feil i sliteskiktet
LUV
 • Stoppstriper
 • Glidelåseffekt
 • Fargestriper
 • Nupping
 • Glissen luv/lav luv
 • Feil i mønstertilpasningen
 • Skjevheter i vevingen (bow and skew)
 • Fargeforskjeller mellom lengder
 • Fargeavvik (gjelder ikke restegarn)
 • Løkker mangler
 • For høye/lave løkker
 • Ujevnheter i garnet
 • Mindre skader eller feil på løkker eller luv
 • Mindre lim-/ latex-gjennomslag fra baksiden
 • Nedtråkking
 • Fargeendringer over tid
 • Garnforankring

I henhold til hovedregelen

Innsying av nye løkker eller innfelling
Deretter i henhold til hovedregelen.

I henhold til EN 1307 klassifisering.

Feil i sliteskiktet
NÅLEFILT
 • Skriveeffekter – krittstriper
 • Stoppstriper
 • Nupping
 • Mindre fiberansamlinger
 • Mindre deler av sliteskiktet mangler
I henhold til hovedregelen

Innfelling- deretter i henhold til hovedregelen
Annet
 • Mindre flekker fra produksjon, transport og liknende.
Rengjøring – deretter i henhold til hovedregelen.

 

innhold