Sjekkliste før legging av teppe

publisert 18.05.2015, sist endret 22.10.2021

Før teppe installeres skal undergulvet være plant, jevnt, fast, rent og tørt og i øvrig utført i henhold til Norsk Standard. Teppeproduktene skal akklimatiseres og legges henhold til leverandørens anvisinger. Etter legging vurderes reklamasjoner på skjønnhetsfeil ut fra et oppsett hovedregler og underregler.

Introduksjon

Før du går i gang med teppeleggingen:

 • Kontroller at undergulvet er plant, rent og tørt i forhold til norsk standard.
 • Følg leverandørens monteringsanvisning Vær obs på retningsanvisning på teppefliser Åpne forpakningene og avaklimatiser i 24 timer
 • I samme rom må det alltid benyttes samme batch.

Vent ikke for lenge med å legge produktet
Hvis monteringen utsettes, kan du ikke forventet at varen kan suppleres med samme produkt, batch eller innfargingsnummer Reklamasjonsretten opphører etter at du har hatt rimelig tid til å oppdage eventuelle feil.

Praktiske tips
Sjekk at undergulv et er klart til legging. Legges produktet på et gulv som ikke er klart, blir installatøren ansvarlig for evt. reklamasjon. Undergulvet skal ha den samme planhet som det ferdige gulvet pluss minus 3 mm på et 2 meter rettholt. Det henvises til Gulvfakta.no
Sørg for godt arbeidslys
Velg riktig lim og verktøy
Sørg for at romtemperaturen er mellom 16-25 grader med en RF 35-77.
Skal teppe limes dirkete på støpt dekke skal RF være 85
Ved helliming la limet tørke tilstrekkelig før montering av produktet.

Vurdering av skjønnhetsfeil – tekstile gulv

Hovedregel:

 • Små skjønnhetsfeil skal være direkte synlige når en står i oppreist stilling for å betraktes som feil.
 • Skjønnhetsfeil som kun er synlige i lys som kommer fra en spesielt ugunstig vinkel, som kun oppdages fra visse deler av rommet, og som først blir oppdaget etter å ha blitt påpekt, kan ikke betraktes som feil.
 • Shading – endringer i teppeluvens utseende på grunn av variasjoner i luvens retninger – betraktes ikke som feil.
 • Mindre mønsteravvik kan - av produksjonstekniske årsaker - forekomme. På bakgrunn av dette vil en måtte akseptere nedenstående forhold.
 • Skjevheter i vevingen - bow and skew - kan forekomme i teppeoverflaten, men de må ikke overstige 30 mm.
  I stripete tepper bør stripene være så rette som mulig, selv over større avstander. Over kortere avstander (1/2 meter) bør ikke avvik være større enn bredden på en luvrad (2-4 mm).
 • Ved mønstertilpasning mellom lengder som ligger inntil hverandre aksepteres en mønsterforskyvning på inntil 30 mm. Dog skal det under leggingen tas hensyn til dette og mønsterforskyvningen skal utjevnes ved at den ene lengden forskyves.
 • Teppeskjøter skal utføres etter produsentens anvisninger.

Om en feil ikke klassifiseres som ubetydelig, vurderes feilen i forhold til kostnadene (dvs. hva kjøperen har betalt for teppet), hvor gammelt gulvet er og lokalets standard for øvrig. Viser det seg at feilen utgjør en kostnad som er mindre enn 30 % av teppeprisen, reduseres prisen med en tilsvarende prosentandel. Vurderes verdien av feilen, selv etter eventuelle utbedringer, å overstige 30 % av teppeprisen, bør teppet erstattes fullt og helt.

Visse feil kan utbedres på et fagmessig, forsvarlig sett. Om utbedringer blir gjennomført skal resultatet vurderes etter samme kriterier som beskrevet over.

Om det oppstår plagsom statisk elektrisitet i teppet, betraktes ikke dette som en feil, med mindre teppeprodusenten og/eller gulventreprenøren har garantert at slike forhold ikke vil kunne oppstå - eller gitt anvisninger vedrørende maksimale nivåer for statisk elektrisitet.

Mindre feil

Underregel:

Mindre feil håndteres i henhold til nedenstående:

 

Feil vedrørende bæreveven

Problem:

 • Bærevev opprevet i skjøtekanten.
 • Bretter i bærevev eller luv.
 • Manglende luv – mindre flekker. Ujevnheter i luven – mindre antall.
 • Luven løsner fra undelaget – mindre områder.

Anbefalt tiltak:

 • Utbedres om mulig. For øvrig i følge hovedregelen.
 • På løstliggende tepper gjennom innfelling av materiale fra baksiden.
 • På løstliggende tepper - gjennom utbedring fra baksiden.

 

Feil i sliteskiktet LUV

Problem:

 • Stoppstriper
 • Glidelåseffekt
 • Fargestriper
 • Nupping
 • Glissen luv/lav luv
 • Feil i mønstertilpasningen
 • Skjevheter i vevingen (bow and skew)
 • Fargeforskjeller mellom lengder
 • Fargeavvik (gjelder ikke restegarn)
 • Løkker mangler
 • For høye/lave løkker
 • Ujevnheter i garnet
 • Mindre skader eller feil på løkker eller luv
 • Mindre lim-/ latex-gjennomslag fra baksiden
 • Nedtråkking
 • Fargeendringer over tid
 • Garnforankring

Anbefalt tiltak:

 • I henhold til hovedregelen
 • Innsying av nye løkker eller innfelling
 • Deretter i henhold til hovedregelen.
 • I henhold til EN 1307 klassifisering.

 

Feil i sliteskiktet NÅLEFILT

Problem:

 • Skriveeffekter – krittstriper
 • Stoppstriper
 • Nupping
 • Mindre fiberansamlinger
 • Mindre deler av sliteskiktet mangler

Anbefalt tiltak:

 • I henhold til hovedregelen
 • Innfelling- deretter i henhold til hovedregelen

 

Annet

Problem:

 • Mindre flekker fra produksjon, transport og liknende.

Anbefalt tiltak:

 • Rengjøring – deretter i henhold til hovedregelen.

 

innhold