Sjekkliste for legging av belegg i våtrom i prosjektmarkedet

Ved installasjon av våtromsbelegg skal gulvleverandørens leggeanvisning leses og følges. Slukleverandørens anvisning skal følges ved tilpasning av belegg ved sluk. Underlaget skal være rent, tilstrekkelig tørt og tilfredsstille kravene til planhet. Underlaget skal også være fritt for sprekker og være tilstrekkelig fast slik at senere skader ikke oppstår. Krav til våtrom i teknisk forskrift skal følges.

Sjekkpunkter før legging av gulvbelegg i våtrom

Det er oppdragsgivers ansvar å tilse at underlaget er godkjent i henhold til teknisk forskrift og avtalte standarder, samt i henhold til prosjektert. Ser du åpenbare avvik fra krav til fall, trykkfasthet, plassering av rør og sluk med mer, skal du varsle oppdragsgiver før arbeidet startes. Se NS-3420-T.

Ta bilde av underlaget før du setter igang, og ta bilder løpende av kritiske moment ved gulvleggingen.   

Medlemmer i MLF har tilgang til MLF Pro som er et digitalt dokumentasjonsverktøy som brukes via app på byggeplassen.  

1. Er belysningen og temperaturen god nok for å legge gulv?

Dårlige lysforhold leder oftere enn man tror til feil og mangler som enkelt kan unngås. Temperaturen i rommet og underlaget skal være jevn før, under og etter legging.


2. Er underlaget tilstrekkelig tørt?

Foreligger det dokumentasjon på fuktmåling? Maksgrense for RF i underlaget angis i belegg- og limleverandørens anvisninger, NS-3511 (betongunderlag) og NS-3512 (trebasert underlag). 

 

3. Er underlaget rent og uten forurensninger? 

Forurensninger slik som olje, fett, tusj, kulepenn eller tilsvarende kan misfarge belegget, og må fjernes før belegget monteres.

Les mer i avsnitt Krav til underlaget: Montering av vinyl i våtrom

 

4. Er underlaget sugende?

Les mer i avsnitt Krav til underlaget i Montering av vinyl i våtrom.

 

5. Er det gulvvarme?

Varmekablene skal ha stått på lenge nok til at fuktnivået er kommet under kritisk nivå. Anbefalt makstemperatur i overflaten er maks 27 grader. 

NB! Tykkelse på overdekning av varmekabler angis av leverandør av gulvvarmesystem. Dette er et prosjekteringsansvar.

 

6. Er montrert sluk egnet for gulvbelegg og montert etter slukleverandørens anvisning?

Hvis nei, lever avviksmelding. 

 

7. Er sluket plassert riktig?

Er det mulig å tilpasse belegg ned i sluket? Dette gjelder både avstand til rør, vegger og i forhold til fall på gulvet. 

NB: Lever avviksmelding for eksempel om sluket er montert for dypt eller ikke er rett. 

Les mer her: Plassering av runde sluk

 

8. Er det tilstrekkelig fall til sluket?

Avklar med prosjekterende hva som er prosjektert. Ref. TEK17 og de preaksepterte ytelsene.

Les mer her: Materialer for våtromsgulv

 

9. Er overflaten plan og jevn? 

Underlaget skal bidra til at ferdig overflate er uten ujevnheter som oppstående kanter, riss, blærer, inntrykkninger, limdrag, sandkorn eller andre fremmedlegmer. Belegget vil ikke skjule noe av dette. 

 

10. Er overgang mellom gulv og vegg tilfredsstillende?

Overgangen mellom gulv og vegg skal være uten åpning/glippe. Eventuelle åpninger mellom gulv og vegg på mer enn 3 mm, skal være tettet med kjemisk herdende sparkelmasse.

 

11. Er fastheten til underlaget tilstrekkelig? 

Test gjerne med et risseverktøy