Sjekkliste for legging av belegg i våtrom i prosjektmarkedet

publisert 15.03.2022, sist endret 16.02.2023

Denne sjekklisten er ment som en veileder til gulvlegger og prosjekterende for å sikre en god faglig utførelse av montering av belegg i våtrom i prosjektmarkedet.  Det er oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelige tørt underlag til rådighet til avtalt tid. 

Sjekkpunkter før legging av gulvbelegg i våtrom

Det er oppdragsgivers ansvar å tilse at underlaget er godkjent i henhold til teknisk forskrift og avtalte standarder, samt i henhold til prosjektert. Det er gulvleggerens ansvar å følge gulvleverandørens og slukleverandørens anvisninger ved installasjon av våtromsbelegg. Ser du åpenbare avvik fra krav til fall, trykkfasthet, plassering av rør og sluk med mer, skal du varsle oppdragsgiver før arbeidet startes. Se Norsk standard.

Tips! Minimumskrav til våtrom og preaksepterte ytelser finnes i teknisk forskrift.   

Ta bilde av underlaget før du starter, ta bilder løpende av kritiske moment ved gulvleggingen og ta bilder av gulvet når du er ferdig med installasjonen.

Medlemmer i MLF har tilgang til MLF Pro som er et digitalt dokumentasjonsverktøy som brukes via app på byggeplassen. 

1. Er belysningen og temperaturen god nok for å legge gulv?

Dårlige lysforhold leder oftere enn man tror til feil og mangler som enkelt kan unngås. Temperaturen i rommet og underlaget skal være jevn og i henhold til leverandørens anvisning før, under og etter legging.

2. Er underlaget tilstrekkelig tørt?

Det er oppdragsgivers ansvar å stille et tilstrekkelige tørt underlag til rådighet til avtalt tid. Foreligger det dokumentasjon på fuktmåling fra oppdragsgiver? Maksgrense for RF i underlaget angis i belegg- og limleverandørens anvisninger, NS-3511 (betongunderlag) og NS-3512 (trebasert underlag). 

3. Er underlaget rent og uten forurensninger? 

Forurensninger slik som olje, fett, tusj, kulepenn eller tilsvarende kan misfarge belegget, og må fjernes før belegget monteres.

Les mer i avsnitt Krav til underlaget: Montering av vinyl i våtrom

4. Er underlaget sugende?

Les mer i avsnitt Krav til underlaget i Montering av vinyl i våtrom.

 5. Er det gulvvarme?

For å drive ut fukt ut av betongen før gulvlegging brukes gulvvarmesystemet, ved at varmen slås av og på i sykluser i henhold til Norsk standard.  Varmekablene skal vekselsvis ha stått på lenge nok til at fuktnivået er kommet under kritisk nivå. Anbefalt makstemperatur i overflaten er maks 27 grader. 

NB! Tykkelse på overdekning av gulvvarme angis av leverandør av gulvvarmesystem i samråd med leverandør av avretningsmasse. Dette er et prosjekteringsansvar.   

6. Er sluk egnet for gulvbelegg og montert etter slukleverandørens anvisning? 

Hvis nei, lever avviksmelding, for eksempel om sluket er montert for dypt eller ikke er i vater. 

7. Er sluket/rørgjennomføringer plassert riktig?

Er det mulig å tilpasse belegg ned i sluket/rundt rør? Dette gjelder både avstand til rør, vegger og i forhold til fall på gulvet. 

Les mer her: Plassering av runde sluk og rørgjennomføringer


ILLLUSTRASJON: Feil plassering av avløp. Lever avviksmelding med begrunnelse!

8. Er det tilstrekkelig fall til sluket?

Avklar med prosjekterende hva som er prosjektert. Ref. TEK17 og de preaksepterte ytelsene.

Les mer her: Materialer for våtromsgulv

9. Er overflaten plan og jevn? 

Underlaget skal bidra til at ferdig overflate er uten ujevnheter som oppstående kanter, riss, sår og skader, sandkorn eller annet. 

10. Er overgang mellom gulv og vegg tilfredsstillende?

Eventuelle åpninger mellom gulv og vegg på mer enn 3 mm, skal være tettet med egnet tettingsmasse.

11. Er fastheten til underlaget tilstrekkelig?

Test gjerne med et risseverktøy. En risseprøve er en kontrollmetode for vurdering av kvaliteten på avrettede, sparklede og pussede gulvoverflater.

Les mer her: Bruk av risseverktøy


Sjekkliste for kontroll av belegget før legging

1. Har du fått riktig belegg til aktuelt rom?

Kontroller artikkelnummer og rombetegnelse. 

2. Er belegget egnet for bruk i våtrom?

Belegget skal være testet og godkjent i henhold til EN 13553. Har gulvprodusenten laget en leggeanvisning for våtrom for dette produktet? 

3. Er belegget uten feil og skader? 

Materialet skal sjekkes for transportskader og synlige feil ved mottak på arbeidsplassen.

Belegget skal lagres i henhold til monteringsanvisningen fra gulvprodusent.  De aller fleste belegg skal lagres stående.

Det er gulvleggers ansvar å sjekke belegget for åpenbare feil før montering, f.eks hakk, striper og fargeforskjeller. Ikke monter belegg med synlige feil og mangler. 

4. Er gulvbelegget akklimatisert?

Gulvbelegget skal før montering akklimatiseres i romtemperatur i rommet det skal monteres i eller i rom med lignende klimatiske forhold. Akklimatiseringen bør pågå i minst 24 timer, men lengre tid kan være nødvendig.

Beleggleverandørene anbefaler min +18-22 °C og relativ luftfuktighet cirka 30-60 prosent. 

Les mer i avsnitt Krav til arbeidsplassen - Montering av vinyl i våtrom

5. Er det samme batch-nummer på rullene?

Ved flere bredder i samme rom, skal breddene komme fra samme batch for å unngå glans-, farge- og mønsteravvik. 

6. Er planlagt plassering av skjøter hensiktsmessig?

Skjøter skal ikke være plassert nærmere sluk enn 100 mm og ikke plassert direkte på utvendige hjørner i henhold til NS 3420-T.

Les mer utførlig anvisning i avsnitt Montering av gulvbelegg i våtrom

Belegg skal ikke skjøtes dersom gulvet kan dekkes av én rullbredde av aktuelt belegg. Dersom dette medfører en spillprosent på over 15 % kan kravet fravikes i henhold NS-3420-T.


Sjekkliste for kontroll etter legging

1. Er belegget montert i sluket i henhold til slukleverandørens anvisninger?  

2. Er innvendige og utvendige hjørner utformet og sveiset i 45° vinkel i henhold til NS 3420-T?

Se presisering av gulvarbeider i NS 3420-T.

3. Er skjøter plassert riktig?

Skjøter skal ikke være plassert nærmere sluk enn 100 mm og ikke plassert direkte på utvendige hjørner i henhold til NS 3420-T.

Les mer utførlig anvisning i avsnitt Montering av gulvbelegg i våtrom

4. Har du ventet mer enn 24 timer fra liming, eller til limet var tørt, før skjøtene ble sveiset? 

Les mer i avsnitt Sveising i Montering av vinyl i våtrom

5. Er skjøtene tette?

Tetthet av sveiseskjøter kan med testes av gulvlegger som en del av egenkontrollen, med en vakuumpumpe. Se mer i kapittel Etterkontroll av skjøter i avsnittet Montering av vinyl i våtrom på gulvfakta.no. Våtromsnormen angir også metoder for etterkontroll av tetthet. 

innhold