Møte 20/10:Viktige hensyn ved valg av gulv

publisert

Ved valg av gulv må det tas hensyn til en rekke ulike forhold • Teknisk (Nødvendige bruksegenskaper) • Pris (Totaløkonomi dvs. anskaffelseskostnader så vel som fremtidige driftsutgifter) • Estetikk • Leggemetode • Miljø

Teknisk

For at gulvet skal fungere tilfredsstillende må det ha en rekke egenskaper, avhengig av planlagt bruk. Gulvet skal:

  • oppfylle definerte funksjoner som gangsikkerhet, tåle varme, vanntett, etc.
  • tåle de påvirkninger det forventes å bli utsatt for, for eksempel statiske og dynamiske krefter, temperatursvingninger, kjemisk påvirkning, slitasje.

 

Gulvets funksjon og forventet belastning ved bruk må kartlegges ved prosjekteringen.

 

Egenskapene et gulv skal ha, vil for de fleste områder være de samme. De skal for eksempel motstå mekanisk belastning og kjemikalier. Kravene avhenger derimot av den aktuelle anvendelsen, for eksempel hvor stor belastning som forventes eller hvilke kjemikalier gulvet skal kunne tåle.

Planhet

Gulvet skal være så plant og vannrett at personopphold og møblering kan skje uten problem. I visse tilfelle stilles det skjerpede krav til planhet for eksempel i høylagre og TV-studio.

 

Ved renovering eller legging av gulv på betongelement med pilhøjde??? Kan det være store avvik fra vannrett.  I slike tilfelle bør det overveies om en mindre helning på gulvet er akseptabel, siden det kan medføre store kostnader å rette opp gulvet til vannrett.

 

Strenge krav til planhet vil normalt vanskeliggjøre og dermed fordyre leggingen.

Styrke og stivhet

Gulvet skal kunne motstå statiske og dynamiske belastninger fra for eksempel nyttelast, møbler, persontrafikk og rullende ferdsel, som er naturlig ved planlagt bruk. Gulvet må ved planlagt bruk ikke få så store deformasjoner at det generer bruken.

Robusthet

Gulvet skal være så robust at det kan tåle lettere mekanisk påvirkning under bruk, fra for eksempel møbelben eller gjenstander som faller ned uten at overflaten skades eller får varige merker.

 

Gulvet må ikke være til fare for at folk sklir eller snubler ved alminnelig forekommende aktiviteter.

De hyppigst anvendte gulvbelegg har normalt en akseptabel sklisikkerhet hvis de er rene, tørre og fri for olje, fett og andre glatte stoffer. Gulvets gangsikkerhet avhenger derfor ikke minst av daglig rengjøring og vedlikehold av gulvet.

 

Hvis det forventes våte gulv, og i sær der vann kombinert med avfall fra produksjon for eksempel slik man ser i matproduksjon, skal det treffes særlige tiltak for å unngå fallulykker, fordi slike gulv må forventes å bli meget glatte.

Gangkomfort

Gulvet skal være så fjærende at det og/eller mykt at det ved alminnelig bruk ikke oppleves ubehagelig hardt.

Branntekniske egenskaper

Gulvet skal ha slike branntekniske egenskaper at det ved brann ikke øker faren for personalet ved:

  • ikke at beskytte underliggende materiale mod antændelse
  • selv at medvirke til brandudbredelse
  • at udvikle kraftig røg eller giftige luftarter.

Varmebestandig

Påvirkning av varme må ikke endre gulvets øvrige egenskaper eller føre til deformasjoner av belegget.

 

Gulvbelegg som skal legges i forbindelse med gulvvarmeanlegg, skal tåle de temperaturer det må forventes at den aktuelle konstruksjonen vil få.

Stabilitet ved fukt

Gulvet må ikke få skadelige deformasjoner som skyldes fukt, ved normal bruk.

Motstandsevne mot kjemisk påvirkning

Gulvet skal tåle påvirkning av kjemikalier, herunder rengjøringsmidler, som forventes ved påtenkt bruk. I vurderingen skal det tas hensyn til om det er korttidspåvirkning fra for eksempel flekkfjerningsmidler, eller langtidspåvirkning for eksempel normalt søl i industriproduksjon. Forventes det søl av spesifikke kjemikalier bør disses innvirkning på gulvmaterialet undersøkes.

Elektrostatiske egenskaper

Gulvet må ikke være skyld i så store elektrostatiske oppladninger av personer som ferdes på det at det fører til generende elektriske utladninger.

Utover sjenanse for personer, kan elektriske utladninger føre til problemer med elektronisk utstyr eller eksplosjonsfarlige materialer.

Lydtekniske egenskaper.

Gulvet skal kunne bidra til å hindre at trinnlyd eller romstøy på generende vis bidrar til støynivået i rommet eller tilstøtende rom. Det må bemerkes at utover den påvirkning som det enkelte materiale har på støy, har utførelse stor innvirkning for eksempel om det er «lydbroer» i en flytende gulvkonstruksjon.

Vanntetthet

Gulv i våtrom, herunder skjøter og rørgjennomføringer, skal være tette.

Sigarett-glo

Gulvet skal i visse tilfelle kunne motstå kortvarig påvirkning av sigarett-glo uten å få brennmerke eller andre skader.

Fleksibilitet

Gulvbelegg som banevare skal, når de benyttes i hulkil mm. Være så fleksibel at de ikke skades ved bøying.

Levetid

Gulvet skal kunne beholde sine egenskaper i tilfredsstillende omfang i en lengre årrekke utsatt for normale nedbrytningsfaktorer, som UV-lys fukt eller fysiske spenninger fra bruk.

 

Av praktiske og økonomiske grunner vil det som regel være nødvendig å begrense egenskaper som skal prioriteres. De egenskaper som velges ut skal derfor være de viktigste, nøkkelegenskaper, for gulvet. Til hjelp ved valg blant alle egenskapene finnes det sjekklister for ulike typer gulv. Ved valg eller prosjektering kan sjekklistene gjennomgås sammen med byggherren. Med det sikres at alle vesentlige forhold blir vurdert. Merk at det er nødvendige krav som fastlegges. Stilles det høyere krav enn nødvendig, vil det nesten uunngåelig føre til høyere pris.

innhold