Liming av halvharde og tekstile gulv

publisert 24.11.2015, sist endret 22.10.2021

Korrekt liming gir gulvet ubetinget lengst levetid. Her er gulvbransjens anbefalinger for liming av halvharde gulv (vinyl-, linoleum-, og gummigulv) og tekstile gulv (tepper, teppefliser og nålefilt) – heretter kalt «gulvbelegg».

Liming

Liming benyttes for å sikre at gulvbelegget festes mot undergulvet og ikke forskyver seg eller buler opp. Limingen betyr mye for gulvbeleggets evne til å motstå påvirkningen fra, for eksempel, gående personer, rullende ferdsel og mindre klimatisk forårsakede bevegelser.
Korrekt liming gir gulvet ubetinget lengst levetid.

Gulvlim er spesiallim – utviklet for bestemte formål. For det meste benyttes gulvlim under relativt like forhold., men det finnes enkelte ulikheter, bl.a. gulvbeleggets egenskaper, underlaget og belastningen gulvet vil bli utsatt for. Disse forholdene må det tas hensyn til om en skal oppnå et tilfredsstillende resultat.

Limet skal velges i samråd med leverandørene av lim og belegg, slik at det passer til den aktuelle oppgaven – altså beleggets egenskaper, underlag og belastning.

Nesten alle gulvlim er i dag vannbaserte, og de oppnår full styrke først når alt vannet er fordampet. Hvis gulvbelegget utsettes for vann ved for eksempel rengjøring, skal både lim og underlag kunne tåle kortvarig fuktpåvirkning. Vær spesielt oppmerksom dersom belegget ikke har sveisede skjøter.

Til liming under vanskelige forhold, kan det eventuelt benyttes en- eller to-komponent lim uten vann. Her er det viktig at en følger leverandørens anvisninger.

For å oppnå best mulig vedheft, beskriver så vel limleverandør som leverandør av gulvbelegg en nærmere angitt limmengde pr kvadratmeter. Limmengden kan justeres i henhold til underlagets planhet, sugeevne og beleggets baksidestruktur.

Ut fra et teknisk synspunkt, bør limet:

 • Ha tilstrekkelig styrke til å motstå de krefter som oppstår i limfugen.
 • Kunne motstå fuktpåvirkning opp til spesifisert verdi.
 • Være av en slik beskaffenhet at det oppnås tilfredsstillende kontakt mellom limet og gulvmaterialet.
 • Ikke ha generende avgassing som påvirker inneklimaet.
 • Ved bruk til visse gulvbelegg, være motstandsdyktig overfor mykgjørere.
 • Limet må oppfylle miljøkrav og sikkerhetsdatablad.

Limingsmetoder

Det benyttes fire hovedtyper av liming:

 • Våtliming
 • Sen våtliming
 • Heftliming (mindre i dag – kun teppefiksering/slippliming)
 • Kontaktliming

Våtliming
Ved våtliming legges gulvbelegget på underlaget så fort som mulig etter at limet er påført. Denne metoden benyttes i tilfeller hvor gulvbelegget eller underlaget er sugende.

Sparkling benyttes gjerne på tette underlag, blant annet for å oppnå at flaten har ensartet sugeevne for limet.

Fordelen med våtliming et du oppnår maksimal oversmitting mellom lim og gulvbelegg, som igjen gir god vedheft til underlaget når limet er herdet. Limmetoden tillater at gulvbelegget kan justeres etter at det er lagt på plass.

Sen våtliming
Enkelte typer gulvbelegg eller tett underlag, krever sen våtliming. Sen våtliming innebærer at selve limingen ikke utføres før mesteparten av vannet er fordampet, men at det stadig er muligheter for justeringer av gulvbelegget, samtidig som du oppnår tilfredsstillende vedheft.

Heftliming
Ved heftliming føres flatene som skal limes først sammen når limet har oppnådd en tape-liknende klebe-effekt. Dette finner du ut ved å presse en finger mot «limfilmen» og sjekke.

Heftliming benyttes i første rekke i tilfeller der våtliming ikke er mulig. Vedheften mellom materialene og limet blir ikke like god som ved våtliming. Justering av gulvbelegget etter at det er lagt på plass er ikke mulig.

Teppefiksering/slippliming er en annen form for heftliming. Det finnes egne limtyper for dette formålet. Limet påføres med rull. Hensikten er å hindre at teppefliser sideforskyves, men samtidig gir mulighet for utskiftning av teppeflisene.


Kontaktliming
Ved kontaktliming påføres lim på begge flater. Limet skal være «tørt» før flatene føres sammen.
Det er ikke mulig med justeringer av gulvbelegget i etterkant. Kontaktlim benyttes kun i tilfeller der andre former for liming ikke kan benyttes. Velg et miljøvennlig kontaktlim.

Fukt og temperatur

Ved liming skal limflatene være rene, tørre og fri for vedheftsreduserende midler.

Ved liming på underlag av betong skal limet kunne tåle den fuktmengden som er godkjent for det aktuelle gulvbelegget.

Se NS3420-T: 2015 - TH Halvharde og tekstile belegg, punkt y1.6 

«For å unngå fuktskader må det i mange tilfeller sørges for uttørking av underlaget før belegget legges. Tillegg A angir noen forholdsregler som bør iakttas. Ved beleggentrepriser er det oppdragsgiverens ansvar etter kontraktsstandardene å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggerens rådighet til avtalt tid.» (Se: NS 8405:2008, punkt 19.3 eller NS 8415:2008, punkt 19.3.

Det innebærer at restfukt i betongen ikke skal overstige 85% RF for diffusjonsåpne gulvbelegg som:

 • teppe
 • kvartsvinyl
 • vinyl
 • linoleum
 • kork
 • gummi

  (NB! -Dersom det er varme i betongen kan andre vurderinger gjelde.)

  Er betongens restfukt høyere enn den angitte fuktgrensen, må den tørkes ytterligere eller det må legges en fuktsperre mellom undergulvet og gulvbelegget slik at limet ikke brytes ned.

  Under og etter liming av gulvbelegg skal temperaturen i luften og i undergulvet være mellom 17 og 25 grader og luftfuktigheten skal være mellom 35 % og 75 % RF. Skal arbeidet utføres under andre klimatiske forhold skal leverandør av så vel lim som gulvbelegg tas med på råd.

  Underlaget skal være ensartet og plant for at det skal oppnås optimal vedheft mellom underlaget og gulvbelegget.

  Sterkt sugende undergulv kan ha behov for primer før det limes, for å sikre en ensartet vedheft, følg produsentenes anvisninger. På anhydritunderlag skal det benyttes en primer, som i tillegg til å sikre god vedheft, også forhindrer at fuktigheten i limet skader underlaget.

  Gulvbelegget hellimes til underlaget med en limtype som er etter anvisninger fra leverandøren av lim- og gulvbelegg. Etter leggingen må en unngå å belaste gulvet før limet er herdet. Dette tar minst ett døgn.

  All annen belastning av gulvet, fra for eksempel trappestiger, rullestillaser, transportvogner, møbler eller liknende, kan tidligst finne sted etter at limet har oppnådd full styrke. Dette kan variere avhengig av temperaturen – følg produsentens anvisninger.

  Avhengig av rommets temperatur og luftfuktighet, tar dette minst 8 døgn, men det kan ta opp til 14 døgn før full styrke oppnås.

  Gulvbelegg må ikke sveises før limet er tilstrekkelig herdet. Dette tar minst to døgn, men om det limes på et trinnlydsdempende underlag av korkment eller liknende kan herdingsperioden bli vesentlig forlenget.
innhold