Legging av tre- og parkettgulv som ikke-bærende gulv

publisert 04.04.2016, sist endret 29.09.2022

Et ikke-bærende tregulv eller parkettgulv ligger på et bærende undergulv av for eksempel betong, trebaserte plater eller bordgulv.

Hva er ikke-bærende gulv?

Et ikke-bærende gulv hviler på en bærende konstruksjon, men er ikke del av bygningens bærende struktur. 

Ikke-bærende gulv deles i to typer:

 • flytende gulv som ikke er festet til undergulvet. 
 • fastmonterte gulv/permanent installert, som er festet til undergulvet.

Felles er allikevel at slike ikke-bærende gulv må være understøttet over hele gulvflaten.

Der er en rekke forhold som skal være på plass ved legging av alle typer av ikke-bærende gulv, disse er beskrevet nedenfor. Etter dette gjennomgås kort de viktigste karakteristikker for hver type av gulv, herunder de overordnede prinsipper i forbindelse med leggingen.

Sjekkliste ved legging 

Sjekkliste ved legging av ikke bærende gulv:

 • Den relative luftfuktighet i bygningen bør være 30-60 %, avhengig av årstiden, og temperaturen ca. 20°C. 
 • Bygningen skal være lukket, og varmeanlegg skal være installert og i bruk.
 • Undergulvet skal være tørt (ref. NS 3420), se også avsnittet om fuktmåling. Er ikke undergulvet tørt skal man enten vente med gulvleggingen eller utføre en fuktsperring. Fuktsperringen skal avpasses i f.h.t. produkt og leggemetode.
 • Sørg for å skru ned plater og bord i undergulvet som kan skape knirk.
 • Tre-, parkett- og laminatgulv som er tørket ned til bruksforholdene fra produsent skal ikke pakkes ut før legging, bare lagres for akklimatisering.
 • For gulv som ikke er tørket tilpasset bruksforhold, må det sørges for tilstrekkelig akklimatisering slik at materialene kan komme i likevekt med de temperatur- og fuktforhold som er i rommet.
 • Gulv, lim, fugemasse og andre hjelpestoffer skal temperaturmessig akklimatiseres i minst 48 timer, fortrinnsvis i det rommet hvor materialene skal benyttes.
 • Undergulv skal være plane i henhold til NS 3420.

 Følg for øvrig gulvprodusentens anvisninger nøye for å beholde garantier.

Flytende gulv

Beskrivelse:

 • Flytende gulv utgjør en sammenhengende flate og kan bevege seg fritt som en enhet i forhold til det bærende undergulvet, når overgulvet krymper eller sveller. Den "sammenhengende flaten" oppnås gjennom sammenkobling av hver planke/enhet med not/fjær som limes eller ved såkalte klikk-løsninger. Sammenlimning i not/fjær kan normalt ikke gjøres for massive tregulv og parketter.
 • Flytende gulv skal ha et underlag mot undergulvet for blant annet å sikre at hele gulvflaten kan bevege seg fritt. Underlagsmaterialet har i tillegg egenskaper som for eksempel bidrar til å forbedre varmeisolering, fuktsperring, trinnlyd, romlyd og å hindre knirk. Det siste gjelder speiselt for klikk-gulvene.
 • Gulvprodusentene kan ha egne kav til kvalitet på underlaget og spesielt underlagets kompressjonsstyrke. Myke og ekstra isolerende underlag må som regel ha en trykkfordelende plate før legging av overgulvet. Slike trykkfordelende plater kan være spon-, trefiber- eller gulvgipsplater.

 

 ILLUSTRASJON: Eksempel på et flytende gulv

 

 • Følg nøye sjekklisten for legging av ikke bærende gulv", se ovenfor, samt produsentens anvisninger for å sikre at kravene for en flytende legging er tilstede.
 • Les alltid leverandørens leggeanvsining nøye. Den nedenstående veiledning er generell, og produktspesifikke avvik kan forekomme.

 

Legging av flytende gulv

 • Normalt startes leggingen med fjærsiden mot veggen for klikk-gulv, og med notsiden mot startveggen for gulv som limes i not/fjær. Den første raden må ofte konturskjæres mot veggen om denne er buet eller ujevn.  Kontroller at raden er helt rett ved hjelp av en snor eller laser. Medfølgende leggeanvisninger vil ofte ha gode beskrivelser for oppstarten. Det skal alltid sikres avstand til vegger og andre faste punkter med 8-10 mm klaring. Bruk avstandsklosser.
 • Vær omhyggelig med at bordbreddene ikke forskyver seg under leggingen samt at alle endeskjøter er tette.
 • Den siste planken i raden kappes til på lengden og avkappet brukes normalt som startplanke i neste rad. Sørg for at endeskjøter har tilstrekkelig «omlegg» og at «omlegget» er varierende. Gjennom dette vil det ferdige gulvet få et «tilfeldig» forbandt slik de fleste foretrekker.
 • Flytende gulv kan legges med fast forbandt/omlegg, men dette krever større nøyaktighet og gir som regel mer avkapp/spill.

Alle tregulv endrer form i takt med omgivelsene. Flytende gulv skal legges med avstand til vegger og faste installasjoner. Avstanden bør normalt være 8-10 mm (se leggeanvsininger), slik at gulvflaten kan bevege seg fritt uavhengig av årstider. 

 • Fotlister benyttes til å dekke over klaringen mot veggene og de bevegelser som gulvet utsettes for. Fotlisten bør dekke minimum 30 prosent mer enn bevegelsesfugen. 
 • Tyngre møblering i en del av rommet kan føre til skjev fordeling av flatens krymping og svelling. Resultatet kan blir at fotlisten ikke dekker avstandet mellom gulv og vegg. Er klaringen for liten mellom gulv og vegg, vil gulvflaten kunne løfter seg ved svelling.
 • I store lokaler kan det være nødvendig å dele gulvflaten med ekspansjonsfuger. Følg produsentens anbefalinger for maksimal størrelse på sammenhengende gulvflater.
 • Store belastninger, f.eks. fra reoler, peiser, kjøkkeninnredninger, skranker o.l., skal ikke plasseres oppå et flytende gulv. Ved døråpninger, søyler, og rundt hjørnder skal det alltid monteres ekspansjonsfuger.

 

Følg alltid produsentens anvisninger.

Knirk og knitring i tre- og parkettgulv

Knirk og knittring i et flytende parkett-, eller heltregulv kan forekomme grunnet materialets naturlige bevegelser i takt med fukt-, og temperaturendringer. Normalt vil slike lyder forekomme om gulvflaten ikke har hatt gangtrafikk i en periode, og ved belastninger vil spenninger utløses med påfølgende lyd.

Gulvvarme vil også kunne føre til slike utslag, særlig om denne har periodevise innstillinger, for eksempel nattsenking. Periodiske tilfeller av slik knirk/knittring må kunne påregnes i tilfeller som nevnt over, og ved sesongoverganger. For et flytende gulv er det helt normalt at gulvflaten fjærer noe ved gangtrafikk, særlig er dette gjeldende i perioder med høyere RF.

Hellimte tregulv

Hellimte tregulv er heltregulv og lamellparkett hellimes til undergulvet. Det er en rekke forhold som må være på plass for å få et godt resultat.

 

ILLUSTRASJON: Det bør legges fuktsperre mellom betong og tregulv. Følgen av det er at tregulvet ikke kan limes direkte på fuktsperren (det er som regel en plastduk på minimum 0,2 mm tykkelse), men det må legges noe som gulvet kan limes til over fuktsperren. Der er som regel gulvspon eller kryssfinérplater.

 • Ved hellimning av tregulv skal undergulvet være plant i henhold til NS 3420 og aktuell anbefaling for produktet fra produsent.

Tregulvet må normalt ikke limes fast før:

 • RF i undergulvet er under 65 % RF målt ved temperaturer mellom 17 og 25°C, eller
 • det er lagt en effektiv fuktsperre.

Bruke kun anbefalt limtype fra limprodusent.

 • Limflatene skal være rene, tørre og sugende, og leverandørens anvisning med hensyn til priming, limforbruk, påføringsmetode, monteringstid og krav til belastning skal overholdes for å sikre et godt resultat.
 • Bord med synlige feil sorteres ut før legging.

Underlaget skal være plant i henhold til NS 3420. Det må ikke forekomme grader eller rygger som kan forhindre fullgod kontakt mellom overgulv og undergulv. Ut over dette anbefales det å kontrollere at undergulvets overflate ikke har «bom» eller er porøs.

Restbyggefukten i underlgulvet skal normalt være under 65 % RF ved en temperatur mellom 17 og 25°C, eller det skal være innlagt en effektiv fuktsperre som kan forhindre fukttransport fra undergulvet  i å trenge opp i overgulvet. Sørg for fuktmålinger, og ta vare på disse dataene for fremtiden.

Velg riktig lim og fremgangsmåte for akutelt underlag for å sikre et godt resultat.  

Hellimte tregulv gir mindre trommelyd enn f.eks. flytende gulv. Helliming gir minimal mulighet for knirk.

Mindre områder uten lim kan lokaliseres ved lydforskjeller når man banker eller går over det. Mindre områder uten lim, har normalt ikke betydning for gulvets funksjonalitet og levetid, og er ingen feil.

Legging av hellimte tre- og parkettgulv

Underlaget skal være plant i henhold til NS 3420. Det må ikke forekomme grader eller rygger som kan forhindre fullgod kontakt mellom overgulv og undergulv. Ut over dette anbefales det å kontrollere at undergulvets overflate ikke har «bom» eller er porøs.

Restbyggefukten i underlgulvet skal normalt være under 65 % RF ved en temperatur mellom 17 og 25°C, eller det skal være innlagt en effektiv fuktsperre som kan forhindre fukttransport fra undergulvet  i å trenge opp i overgulvet. Sørg for fuktmålinger, og ta vare på disse dataene for fremtiden.

Velg riktig lim og fremgangsmåte for akutelt underlag for å sikre et godt resultat.  

Hellimte tregulv gir mindre trommelyd enn f.eks. flytende gulv. Helliming gir minimal mulighet for knirk.

Mindre områder uten lim kan lokaliseres ved lydforskjeller når man banker eller går over det. Mindre områder uten lim, har normalt ikke betydning for gulvets funksjonalitet og levetid, og er ingen feil.

innhold