Legging av linoleum med akustikkbakside

publisert 08.03.2022, sist endret 16.02.2023

Ved montering av linoleumbelegg med integrert akustikkbakside, er det viktig å være ekstra nøye ved legging og sveising for at skjøtene ikke skal sprekke opp ved belastning. Her er gulvbransjens generelle råd og anbefalinger. Se aktuell gulvleverandørs egne anvisninger for spesifikke råd.

Viktig informasjon om linoleum med akustikkbakside

Linoleumgulv med integrerte akustikkegenskaper og er mykere og mer mottagelige for inntrykksmerker enn kompakt linoleum. Der linoleumbelegg med integrert akustikkbakside brukes, er skjøten gulvets svake punkt. Dette skyldes at gulvet blir mykere og mer mottagelig for inntrykksmerker og belastning i skjøtene.

Ved legging av linoleum med integrert akustikkbakside må spesielle hensyn tas for at skjøten skal bli tett over tid.

Skjøtene tettes med smeltelim, etter samme metode som ved sveising av vinylbelegg. Ved sveising av vinyl smeltes belegg og tråd sammen fysisk. Ved sveising av linoleum smeltes en tråd av farget smeltelim (sveisetråd) som fyller fugen, men tråd og belegg smeltes ikke fysisk sammen.

Ved overgang mellom to farger, anbefales det som en hovedregel å velge smeltelimstråd i den mørkeste fargen på belegget. 

Hvis mulig, planlegg installasjonen slik at det så langt som mulig unngås skjøter i de deler av rommet som utsettes for den kraftigste belastningen. Dette er ekstra viktig ved legging av trinnlydsdempende gulv, der belastning i skjøten kan føre til at tråden risikerer å løsne over tid. Linoleum med trinnlydsbakside er testet og godkjent for normal bruk sammen med kontorstoler med myke trinsehjul, type W.

Aktuelle løsninger

I rom der det stilles krav til gulv til trinnlydsreduksjon kan ulike løsninger med linoleum benyttes.

 • Linoleum med en integrert akustikkbakside benyttes. Disse gir en trinnlydsdemping på 14-19 dB.
 • 2 mm korkment som limes til undergulvet, og 2,5 mm linoleum som limes til korkunderlaget. Dette gir en trinnlydsdemping på 14-15 dB.
 • 1,5 mm skumsjikt som limes til undergulvet, med en 2,5 mm linoleum over. Dette gir en trinnlydsdemping på 18-19 dB. 

Ved alternativ 1. må spesielle hensyn tas før og under legging, samt i bruksfasen.

Forutsetninger ved linoleum med integrert akustikkbakside

Det er viktig å skape gode forutsetninger før legging, siden monteringen av belegget påvirker hvor godt du lykkes med sveisingen. Det er viktig at temperatur og RF er som anbefalt. Ved avvik er det risiko for at sveisingen blir lite estetisk pen, eller at smeltetråden slipper eller sprekker opp over tid. Det er også viktig å holde verktøyet rent.

 • AKKLIMATISERING: Rommet og underlaget MÅ holde jevn og god temperatur på minst 18 °C i minimum 48 timer før monteringen, under monteringen og i 48 timer etter at montering og sveising er avsluttet.
 • RF: Den relative fuktigheten i luften bør være 30-60 %. Kraftig avvikende RF og temperatur i luft og undergulv vil føre til at tørketidene til limet endres. Det er viktig at limet har tørket helt før sveising utføres slik at krymp ikke oppstår etter sveising. Dersom limet ikke har tørket helt er det risiko for oppsprekking av smeltetråd.
 • UNDERLAG: Linoleum med akustikkbakside bør legges på sugende underlag. Ved ikke-sugende underlag må limleverandøren konsulteres for valg av riktig lim.
 • LIMING: Benytt et lim for PVC-belegg og sen våtliming. Skjøten må presses ned i limet etter innfelling av bredde to. 

Anbefalt verktøy

For å nå et godt resultat trengs:

 • Elektrisk fugefres, sporkniv, «snegle» eller tilsvarende
 • Sveisemaskin Leister eller tilsvarende. Ved bruk av sveiseautomat, se egen anvisning under
 • Hurtig sveisedyse 5 mm
 • Sveisefugekniv «Mozart-kniven» eller tilsvarende.
 • Linoleumhammer
 • Tilstryker
 • Trapperisse
 • Gulvvalse
 • Kantskjærer

Montering, fresing og sveising av linoleum med integrert akustikkbakside


Bruk en tilstryker/valse som ikke skader overflaten. Vær ekstra nøye ved skjøtene. Umiddelbart etter at lengdene er valset, risses belegget ned med åpning på ≤ 0,5 mm. Gulvvalse og linoleumhammer skal benyttes for å fjerne luft mellom belegg og underlag, samt sikre god oversmitting av lim til beleggets bakside. Langs vegger og terskler skal linohammer benyttes. I tillegg skal linohammer benyttes på alle skjøter. 

Fresing og sveising skal ikke utføres før limet er bundet av, normalt etter 8-12 timer ved anbefalt temperatur og RF. Ved avvik kan tiden forlenges. 

Linoleum med skumbakside skal ikke freses ned i  skumbaksiden. Linoleum med akustisk korkbakside skal freses ned til jute

Skjøter freses med verktøy som elektrisk fres, håndfres (f.eks snegle) eller tilsvarende. Det er viktig at det freste sporet er rett og har riktig dybde. Fresingen må være sentrert i skjøten, slik at begge kantene av belegges freses. Fugeåpningen skal ha en U-form. Sporet må rengjøres før sveising. 

Åpningen i skjøten skal ikke være smalere enn bredden på styrehjulet på fresen, men heller ikke større enn 0,5 mm. Da blir sporet frest riktig, med et sentrisk frest spor i skjøten. 

Maks bredde på fugen etter fresing er 3,5 mm. 


OPPSUMMERT:

 • Skjøtene bør være så tette som mulig. Maks 0,5 mm åpning mellom breddene.
 • Fresedybden må ikke være for dyp. Det skal freses ned til jutebaksiden, men ikke gjennom den.
 • Fresesporet skal ha en U-form.
 • Fresehjulet skal stå sentrert over skjøten. Utfresningen av sporet skal være like stor på begge sider av skjøten. 


ILLUSTRASJON: Feilaktig skjøt. Fresen ikke sentrert og sporet er for dypt frest. 


ILLUSTRASJON: Riktig åpning for styrehjul på fresen. Utførelse av sveising ved linoleum med akustikkbakside

 • Fjern støv i skjøten og på gulvet med støvsuger etter fresing.
 • Monter sveisedysen på en slik måte at vinkel ved sveising blir riktig. Forsikre deg om at dysen er montert godt nok. 
 • Linoleum skal sveises ved 350–450 °C. Sjekk gulvleverandørens anbefaling. For høy varme kan gi skader på overflaten.
 • Ingen automatsveiser eller varmluftpistoler er like. Det anbefales å prøvesveise på en bit som er frest for å sikre at temperatur og hastighet er riktig. Kontroller at fugen har tilstrekkelig vedheft ved å trykke smeltetråden fra side til side, eller dra i tråden når den er blitt kald.
 • Dysen må være ren og tråden skal løpe fritt gjennom. Åpningen på smeltetrådsføreren bør være 5,2 mm. 

 • Kapp til en passende lengde med smeltetråd og plasser rullen med tråd slik at du jobber deg mot den. Start ved en vegg. Tre smeltetråden gjennom munnstykket og start sveisingen. Beveg deg bakover, bort fra veggen. Oppretthold et lett trykk slik at sveisemunnstykket tvinger smeltetråden ned i  det freste sporet. Tråden skal ikke smelte i munnstykket.
 • En god sveising oppnås ved en riktig kombinasjon av temperatur, hastighet og trykk ned mot sporet. Smeltetråden må få smelte så mye at den fyller hele det oppfreste sporet. Oversiden av tråden skal flates litt ut og det skal flyte litt ut på hver side av tråden.
   
 • Gjør en kontroll etter cirka 30 cm sveising, for å forsikre deg om at tråden er smeltet tilstrekkelig. Dersom kombinasjonen hastighet/temperatur/trykk ikke er riktig vil tråden enten kunne løsne, eller smelte for mye ut på gulvbelegget. Kanskje kan du brenne materialet på hver side i skjøten.

Sveising med automat ved linoleum med akustikkbakside

Ved sveising av linoleum med akustikkbakside, skal det brukes dyser som er egnet for dette, og som gir tilstrekkelig varme på smeltetråden. Sjekk med leverandøren av maskiner og utstyr.

Det finnes to typer beskyttelse til Leister-maskinen:


Ved sveising av linoleum er det behov for 2/3-utblåsningsbeskyttelse. Dersom man ikke har 2/3-utblåsningsbeskyttelse, kan det monteres en skrue for å begrense varmluft på smeltetråd, eller det kan borres et hull i 3/3-utblåsningsbeskyttelse for å få mer varme på smeltetråden. Dette gjøres for å sikre at smeltetråden har riktig temperatur og unngå at smeltetråden fester seg til hjulet på automatsveisen.


Renskjæring av skjøt i linoleum med integrert akustikkbakside

Smeltetråden krymper noe når den svalner, og derfor utføres renskjæringen i to trinn.

1. Når smeltetråden fortsatt er varm gjøres første renskjæring slik at den øvre delen av tråden skjæres bort ned til ca 0,5 mm med en Mozart-kniv. Benytt 0,7 mm føringsjern som er tilpasset tykkelse, eller en skarp månekniv med føringsjern. Det gjør at tråden kjølner raskere, og første skjæring kan gjøres uten risiko for at tråden løsner eller at kniven går ned i linoleumoverflaten.


ILLUSTRASJON: Første renskjæring.


ILLUSTRSSJON: Resultat av første renskjæring.

2. En andre renskjæring utføres når smeltetråden er blitt kald. Renskjær slik at tråden er i plan med gulvbelegget med Mozart-kniv eller månekniv vinklet ned mot overflaten. Dersom smeltetråden løsner ved renskjæring er vedheften ikke tilstrekkelig og man bør sveise om med ny tråd.


ILLUSTRASJON: Andre renskjæring.


ILLUSTRASJON: Resultat av andre renskjæring.

NB: Dersom den andre renskjæringen utføres mens smeltetråden fortsatt er varm, kan resultatet bli at tråden dras ut av det freste sporet og/eller at tråden synker ned. Dersom tråden synker ned i skjøten kan det gi smussansamling i skjøten og/eller kanten på belegget kan skades ved bruk. 

Reparasjon og skjøting av smeltetråd

Dersom det skal skjøtes/repareres midt i en skjøt skal sporet renskjæres og spor skjæres inn mot eksisterende fug på begge sider for å gi en myk overgang. Løs tråd fjernes. Se til at varm luft kommer ned i skjøten og varmer opp tråden. Ved sveising legges trykk ned i skjøten. Sveisingen fortsettes over den del som skal overlappes.

Bruk hvis mulig 5 mm tråd.

I bruksfasen av linoleumgulv med akustikkbakside

I rom der det er valgt linoleumgulv med trinnlydsreduksjon på 17-19 dB, skal det brukes av myke trinsehjul av typen W. (EN-ISO 4918 / NS-EN-12 529.) 

Gulvet kan beskyttes med pleksiglassplater under kontorstoler på høyt belastede arbeidsplasser. Også ved bruk av andre hjultyper en de anbefalte (type W) må gulvet beskyttes med en beskyttelsesplate. Feil bruk kan gi skader på gulvet og delaminering av belegget.

Hjulene rengjøres og vedlikeholdes i henhold til møbelleverandørens anvisning, slik at de triller og ikke sklir over gulvet. Skadede hjul byttes ut.

Møbelbein skal være utstyrt med filtknotter for å unngå skader på belegget. I bruksfasen er det viktig å holde gulv og trinsehjul rene for å ikke slite unødvendig på gulvet og skjøtene.

innhold