Laminatgulv: Vurderingskriterier for skjønnhetsavvik

publisert 20.04.2023

Avsnittet beskriver anbefalte kriterier for vurdering av estetiske avvik ved nylig installerte laminatgulv, under entreprenørens garantitid. Dette gjelder feil som ikke påvirker gulvets funksjon eller bruksegenskaper.

Innledning/avgrensning

Avsnittet omtaler kun estetiske forhold som ikke har innvirkning på gulvets funksjon ved aktuell bruk.

Hovedregel

Gulv/gulvbord med synlige feil skal ikke legges. Det er utførende sitt ansvar å ikke legge gulv med synlige feil. Før installasjon skal utførende og oppdragsgiver gjøre seg kjent med den estetiske karakteren til det aktuelle gulvet.  

Gulventreprenører anbefales å dokumentere resultatet av ferdig installasjon med bilder. Det anbefales å gjennomføre en ferdigbefaring/deloverlevering.

Mindre kosmetiske mangler må, for å bli vurdert, være direkte synlige ved en upartisk vurdering utført med den nøyaktighet som er vanlig for slutt- og garantikontroll av byggverk.

Legging skal være utført i henhold til produsentens leggeanvisning. Ved vurdering skal toleranser iht. standarder og utførelsesforskrifter som fremgår av gjeldende installasjonsveiledning og FDV-dokument, være gjeldende.

Ved installasjoner i et spesifikk mønster skal det tas hensyn til at mindre forskyvninger, pga. mønstre og produksjonsmetoder, kan forekomme.

Eventuelle feil under garantitiden skal meldes til leverandør innen rimelig tid etter oppdagelse. Ifølge forbrukerkjøpsloven normalt innen to måneder.


Klimatiske forhold

For laminatgulv er klimatiske forhold helt avgjørende. Det forutsettes at temperatur og luftfuktighet holdes innenfor de grenser som leverandøren anbefaler i sine anvisninger under transport, lagring og akklimatisering, samt i bruksfasen.

Ved vurdering av skjønnhetsfeil er en forutsetning at de klimatiske forholdene er i henhold til leverandørens anvisning.

Underregler

Mindre feil utbedres iht. det som er nevnt nedenfor        

Type feil: Feil ved materialer ved legging

Anbefalt tiltak

Ansvar

Slagskade/kantskade

Utskifting hele bordet, små skader kan utbedres med smeltevoks

Monteringsfeil

Trapping, omkant (nivåforskjell)

Kan være 0,1 mm, maks 0,15 mm enkelte plasser (maks 5 per 30 kvm). Vurderes om skadeomfang tilsier bytte av gulvbord. 

Monteringsfeil eller produktfeil som skal oppdages ved installasjon.

Åpninger og vinkelfeil

Toleranse: Kan være 0,2 mm.

Bord skiftes eller åpninger sparkles i dialog med kunden.

Er avviket i  vinkel innenfor toleransene, er dette ikke en feil.

Er avviket i  vinkel større enn toleransene angir, er det gulvleggerens ansvar å utbedre gulvet, og produsentens ansvar å levere gulv uten vinkelfeil.

Laminatslipp

Slitesjikt limes eller bord byttes.

Defekt som utbedres dersom gulvet ellers er i god stand, og anvisningene ellers er fulgt.          

Delaminering

Bord byttes. Kjernesplitt kan eventuelt limes.

Årsak til feil utredes.

Monteringsfeil som utbedres av montør.

Kan være produktfeil eller feil i undergulvet.

Hakk, riper

Små skader kan punktutbedres. Gulvbord kan skiftes ut.

Som regel en brukerfeil og ikke produktfeil. Utbedres av kunde.

Er det en produktfeil skulle denne vært avdekket ved legging og bordet ikke lagt.

Utbedres av montør.

For smale/manglende ekspansjonsfuger

Sag ut ekspansjonsfug eller slisse i vegg (gipsplater).

Monteringsfeil. Utbedres av montør.

Sprekker mellom gulv og fotlist. 

Gulvet er lagt med for stor klaring til vegg.

Monteringsfeil eller prosjekteringsfeil.

Kuving (konkav/konveks)    

Toleranse: 
0,15 % (konkav)
0,20 % (konveks)
av bordets bredde 

Gulvbord skal ikke monteres.    

Type feil: Feil ved overflate fra fabrikk

Anbefalt tiltak

Ansvar

Overflatefeil: glansforskjell,  fargeforskjell

Montering stanses. Glansforskjeller kan måles på stedet, ved fargeforskjeller sendes prøver for vurdering av leverandør.

Produktfeil – skal ikke legges.

Gulvbord kan skiftes, eller nytt gulv leveres. Avtales med produsent/forhandler.

Profileringsfeil (låsprofil, bananing/kupping, fliset kant)

Skal oppdages ved montering, og ikke installeres.

Produktfeil.

Nytt materiale leveres.

Type feil: Eventuelle feil/symptomer under garantitiden
Dette skal meldes til leverandøren innen rimelig tid, som i Norge er to måneder. 

Anbefalt tiltak

Ansvar

Sprekker etter legging (gliper, åpninger)

Knirk/knitrelyder

Årsak utredes, relatert til: fastlåst gulvflate, ujevne/myke undergulv, klimatiske forhold*/sesongvariasjoner

Monteringsfeil eller brukerfeil.

Sprekker grunnet sesongvariasjoner kan oppstå, er ikke feil. Kan avverges


* Riktig RF er bra for både tregulv og mennesker

Det er inte bare trebaserte gulvmaterialer som trives best i  en RF mellom 30 – 60 %. Også vi mennesker får et bedre inneklima med en relativ luftfuktighet innen dette intervall. Se diagram under som viser luftfuktighetens betydning innendørs.

Hvordan øke RF innendørs under fyringssesongen:

Bare det faktum at mennesker er i huset hjelper til for å øke relativ luftfuktighet, ved at vi puster ut fuktig luft. Også gjennom våre hverdagslige aktiviteter som matlaging, dusjing med mer tilføres fukt. Grønne planter og for eksempel et akvarium gir også fukttilskudd.

En feilaktig og alt for kraftfull ventilasjon tørker ut luften unødvendig, på samme måte som langvarige perioder med kald og tørr uteluft. Luftfukter er anbefalt under de tørreste periodene i fyringssesongen hvis RF kryper under 30 %.

I nye leiligheter som ferdigstilles langt før innflytting, kan RF bli for lav om vinteren dersom varme og ventilasjon er i normal drift. Her må kanskje temperaturen og ventilasjonen senkes og gjerne også en luftfukter installeres. 

innhold