Guide til forskrifter og krav til våtrom

publisert 15.08.2017, sist endret 16.02.2023

Utforming og utførelse av våtrom reguleres i teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, samt gjennom Norsk standard.

 Lovkrav og forskrifter for utforming av våtrom

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens.

Følgende skal minst være oppfylt i våtrom i henhold til TEK 17:

a) Rommet skal ha sluk.
b) Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
c) Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.
d) Bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt, skal være beskyttet av et egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten.

Det finnes ytterligere normer som stiller mer spesifikke krav, for eksempel Våtromsnormen. Utførelse i henhold til disse må prosjekteres og avklares i forkant.

Relevante utdrag fra TEK 17:

Byggteknisk forskrift foreskriver blant annet at våtrom må ha vanntett gulv. Gulv, inkludert overgangen til vegg, må alltid regnes som våtsone. Tilsvarende er vegger som regelmessig kan bli utsatt for vannsøl definert som våtsone. 

 • Sluk i gulv må være tilpasset gulvbelegget og festet til gulvet på en slik måte at det ikke oppstår bevegelse mellom gulvbelegg og sluk. Tilpasning av gulvbelegg og/eller membran til sluk utføres i henhold til slukprodusentens anvisninger.
 • Gjennomføringer i gulvbelegget må utføres med spesiell oppmerksomhet slik at tettefunksjonen opprettholdes over tid. Gulvbelegget må ha dokumentert vanntetthet i henhold til NS-3420:T, NS-EN 13553. 

 

Preaksepterte ytelser

Eksempler på preaksepterte ytelser/forhåndsgodkjente løsninger som tilfredsstiller funksjonskravet finnes blant annet angitt i Våtromsnormen og SINTEF Byggforsk Byggdetaljblader

 

 

For komplette veiledninger henvises til TEK 17 hos Direktoratet for byggkvalitet, DIBK.

For detaljerte krav til undergulv og fukt i konstruksjonen før legging av membran og våtromsbelegg, se avsnitt om Montering av vinyl i våtrom og Undergulv.

Dokumentasjonen, inklusive monteringsanvisninger, skal være på norsk eller annet skandinavisk språk.

 

LOV OM HÅNDVERKERTJENESTER, BUSTADOPPFØRINGSLOVA, NS-3420-T

Håndverkere må være klar over det gjelder ulike lover og relger ved arbeid mot private og mot profesjonelle oppdragsgivere. 

FORBRUKERE: Lov om håndverkertjenester m.m for forbrukere [håndverkertjenesteloven]

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova)

PROFFESJONELLE: Kontraktsformular og utførelse i henhold til NS-3420-T

Hva er våtsone i våtrom?

Hele gulvet og vegger rundt servant, dusj og badekar, defineres som våtsone i henhold til Våtromsnormen.  Minimumskravet er at våtsoner utføres med vanntette sjikt. 

Illustrasjon: Våtsoner i henhold til Våtromsnormen

 

 

Krav til fall mot sluk

Teknisk forskrift (TEK 17) har følgende minimumskrav til våtrom:

 • Rommet skal ha sluk.
 • Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
 • Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk. 

Eksempler på preaksepterte ytelser i Veiledning til TEK 17:

 1. For dusjsone må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:
  1. Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.
  2. Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens nedslagsfelt der nedslagsfeltet er nedsenket i gulvet med minimum 10 mm. Det skal være mulighet for trinnfri dusjsone. Det skal være fri passasjebredde på minimum 0,9 m fram til dusjsonen.Kravet forhindrer ikke montering av dusjkabinett, badekar eller lignende, men det er en forutsetning at dusjsonen også kan fungere uten slik innredning.
   For dusj hvor det er planlagt mulighet for trinnfri dusjsone, jf. § 12-9, begrenses høyde på nedsenkningen utover 10 mm av kravet om trinnfrihet.
  3. Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet, det vil si også utenfor selve dusjsonen.


    

Under er to eksempler fra Våtromsnormens ulike preaksepterte ytelser. 

Eksempel 1: Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.

  

 

 

Eksempel 2: I nedslagsfeltet for dusjen og rundt sluket skal det være fall på minst 1:50. For øvrig skal gulvet være prosjektert med fall til sluk på minst 1:100 for å sikre at lekkasjevann blir ledet til sluk og at man ikke får gulvpartier med motfall. Lekkasjevann kan komme fra fordelerskap, armaturkoblinger, vaskemaskin, innbyggingssisterne eller andre installasjoner og rørkomponenter. Fallet på gulvet skal ikke være større enn 1:25.

I preaksepterte ytelser er også dette et alternativ: Gulvet avgrenses av en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm over det ferdige gulvet på alle ytterkanter, unntatt mot døråpning der oppkanten må være minst 15 mm over det ferdige gulvet. 

 

Se BVN 30.100 for flere eksempler. 

 

 

 

 

innhold