Montering av vinyl i våtrom

publisert 15.08.2017, sist endret 16.02.2023

Vinylbelegg i våtrom bør monteres av fagutdannet personal. Dokumentasjon av produkter og utførelse kreves.

Krav til utførende

I våtrom stilles spesielle krav til konstruksjonens vanntetthet. Montering av vinylbelegg i våtrom bør derfor utføres av fagfolk med relevant erfaring og kompetanse.

Leggeanvisning til valgt produkt og leverandør skal følges. Valgt belegg må være minst 1,5 mm tykt og sveisbart. Alle ferdige gulvbelegg i våtrom bør tetthetsprøves. 

Bransjen anbefaler at arbeidene utføres i henhold til TEK 17 og NS-3420-T.

Krav til arbeidsplassen

Utilstrekkelig akklimatisering eller feilaktige klimatiske forhold kan føre til: topping av skjøter, dårlig bruddstyrke mellom belegg og lim, blæredannelse og belegg som løsner i etterkant osv.

 • Gulvbelegget skal før montering akklimatiseres i romtemperatur i rommet det skal monteres eller i rom med lignende klimatiske forhold. Akklimatiseringen bør pågå i minst 24 timer, men lengre tid kan være nødvendig.

 • Temperaturen i rommet skal være minst +15 °C og RF mellom 35-70 %. Beleggleverandørene anbefaler ofte min +18-22 °C og relativ luftfuktighet cirka 30-60 prosent.

 • Ruller skal lagres i henhold til gulvleverandørs anvisning. Materialet skal sjekkes for transportskader og synlige feil ved mottak på arbeidsplassen og før montering.

 • Gulvvarmen skal være avslått ett døgn før legging, og kan tidligst settes på 1 uke etter montering, og temperaturen skal trappes opp trinnvis.

 • Ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27 °C. Dette gjelder også under matter o.l.

Krav til underlaget

tabell fukt .gif
Anbefalt maksimal fuktinnhold i trebasert plateunderlag vises i tabell over. ()
 • Sørg for at underlaget er tilstrekkelig rent, tørt, plant og trykkfast, slik at skader ikke oppstår. 

 • Ved beleggentrepriser er det oppdragsgivers ansvar etter kontraktsstandarden å stille et tilstrekkelig tørt underlag til gulvleggerens rådighet til avtalt tid, se NS 8405:2008 punkt 19.3, eller NS 8415.2008 punkt 19.3.

 • Før belegg monteres på betonggulv der det er montert gulvvarme skal varmen være slått vekselsvis av og på til at fuktinnholdet er kommet under kritisk nivå. (Se anvisning fra lim- og beleggleverandøren.) 

 • Leverandører av lim og belegg anbefaler at installasjon av belegg utføres når RF er maksimalt 85 prosent på underlag uten gulvvarme og 75 prosent med gulvvarme.

 • Verdier for maksimal relativ fuktighet i underlaget ved installasjon gjelder restfukt, ikke tilsig av fukt ved gulv på grunn, over fyringsrom.

 • Flekker som kan hindre god vedheft, slik som maling, olje og støv, fjernes. Rester av asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, markeringer med tusjpenn og lignende vil kunne skape misfarging.

 • Våtromsbelegg anbefales montert på et sugende underlag.
  NB! Ved ikke-sugende underlag er det risiko for blæredannelse, at belegget løsner, får inntrykksmerker, at limet ikke tørker etc.

 

Anbefalt maksimal fuktinnhold i trebasert plateunderlag vises i tabell under. 

Se for øvrig gjeldende standarder: NS-3511 og NS-3512. 

 

Tilstrekkelig fall på gulvet og kontroll av fall i våtrommet forutsettes være utført før montering. I rom med sluk skal gulvet og det vanntette sjiktet ha fall mot sluk. Motfall må ikke forekomme i noen del av rommet.

Se avsnitt om forskrifter: Guide til forskrifter og krav til våtrom 

Forhold i forbindelse med legging og bruk 

 • Rør skal plasseres minst 40 mm fra vegg.
 • Rør som stikker opp skal være fast forankret og gjennomføringen utført slik at tetning mellom rør/mansjett og gulvbelegg kan utføres. Rørene skal være montert vinkelrett i forhold til veggen og med tilstrekkelig plass mellom rørene.

 • Hull for gjennomføringer skal være utført slik at mellomrom ikke oppstår. Dette er en forutsetning for en god og varig tetting ved monteringen av gulvmaterialet. Rørene skal være festet slik at bevegelse ikke oppstår.

 • Sluk skal være tilpasset gulvbelegg, og monteres i henhold til slukleverandørens anvisninger.

NB! Mange slukprodusenter fraråder bruk av drill og krever bruk av eget verktøy ved tilpasning av klemring.  
 • Før beleggarbeider påbegynnes skal underlaget klargjøres og det skal kontrolleres at toleransekravene til underlaget er oppfyllt.

 • Eventuelle mellomrom mellom veggplater og gulv skal fylles med egnet sparkelmasse. Vær spesielt oppmerksom ved utvendige og innvendige hjørner.

Montering av gulvbelegg i våtrom

 • Følg limleverandørens anbefalinger vedrørende limtype og mengde.

 • Merk ut oppbrettets høyde med blyant og linjal. Følg limleverandørens anvisning vedrørende metode og mengde. Ved eventuell bruk av tape ved montering i sokkel/oppbrett, skal egnet tape benyttes. Følg tapeleverandørens anvisninger.

 • Kutt banen/banene og gjør tilsvarende markering på dens bakside. Ta i beregning tillegg for oppvik på sokkel, samt at ingen materialskjøter skal plasseres nærmere enn 100 mm.

 • Skjøter skal ikke plasseres inntil utvendige hjørner.

 • Belegget skal ikke skjøtes dersom gulvet kan dekkes av én rullbredde. Ved spillprosent på over 15 prosent, kan kravet fravikes.
 • Mål opp gulvflaten og gjør nødvendige markeringer av banen/banenes plassering. Bruk blyant! Tusj og spritpenn kan lage varige flekker på vinylbelegg.

 • Noen belegg skal endesnus, andre legges i samme retning. Følg beleggelevrandørens anvisning.

 • Ved flere bredder i samme rom, skal breddene komme fra samme batch. Dette for å unngå glans-, farge- og mønsteravvik.
 • Eventuell priming skal skje i overensstemmelse med limleverandørens anbefalinger for å sikre en egnet vedheft. Primeren skal være tørr, før beleggarbeidene påbegynnes.

 • Sørg for godt lys under montering.

 • Sørg for god oversmitting mellom lim og belegg, slik at limriller ikke synes på overflaten. (Våtliming).

 • Heftliming medfører dårligere vedheft og øker risikoen for synlige limriller. Løsemiddelbasert-kontaktlim skal ikke brukes grunnet risiko for misfarging.

 • Det må ikke være kraftig trekk eller sterk solinnstråling under arbeidets utførelse. Montering skal utføres i romtemperatur, minst +18 °C.

 • Monteringstiden er avhengig av type underlag, underlagets sugeevne, temperatur og luftfuktighet. Relativ luftfuktighet skal være 30-60 %. Høyere luftfuktighet vil medføre forlenget tørketid for limet og medføre risiko for blæring (pløser).

 • Ved montering av vinylbelegg i sluk, skal slukleverandørens monteringsanvisninger følges. Liming på PP-plast (slukflensen) skal unngås, fordi det kan skape en misfarging av belegget.

 • Bruk valse eller tilstryker for å oppnå god oversmitting av lim, og for sikre at all luft presses ut. Arbeid fra midten på banen/lengden. Påse at verktøyet ikke lager riper i underlaget.

 • Bruk trykkjern eller hjørnerulle på oppbrett av belegg for en jevn overgang mellom gulv og vegg.

 • Varm beleggets bakside forsiktig med lav effekt på varmepistol. Bruk tilstryker for å feste belegget mot veggen.

 

Illustrasjoner: Hjørnerulle og trykkjern/Foto: IBG/Fagprofil

 • Press inn belegget i hjørnet med en hjørnerulle/trykkjern eller annet godt verktøy. Benytt mal for å skjære belegget i 45 ° vinkel, avsluttes/startes ca 5 mm fra gulvet. Så monteres belegget på andre siden av hjørnet og det monteres med overlapp. Så skjæres belegget en gang til etter malen. Da får vi en skjøt i hjørnet med skrå vinkel som er god å sveise.

NB! Påse at limoverskudd fjernes før sveising.

Utvendig hjørne:

Ved ytterhjørner brettes belegget mot hjørnet, og kuttes ca 5 mm fra gulvet. Hjelpelinjene på bildet viser hjørnet «overført» til belegget og kuttet plassering i ca 45° vinkel. Slik fordeles materialet likt på begges sider av hjørnet.

Tilpass utvendig hjørne. Lag fug i beleggets bakside for et skarpt utvendig hjørne.

 

 

Ved utvendige hjørner plasseres fugen 45 ° opp på veggen og avsluttes 5 mm opp fra gulv.

 

 

Innvendig hjørne: 

Ved innerhjørner hjørner plasseres fugen 45 ° opp på veggen og avsluttes 5 mm opp fra gulv

 

 

Før sveising fases fugen med et fugekniv. Trådsveiseing ved inner- og ytterhjørne utføres. Smelting av fugen i gulvvinkelen kreves. Bruk svanehals eller lignende. 

 

 

Viktig å tenke på ved installasjon av belegg med glassfiberbærer i våtrom:

 • Stort fall til sluk kan gi utfordringer ved montering.
 • Risiko for misfarging ved sluk.
 • Risiko med "for mye belegg" ved sokkel dersom gulvet ikke er i vater langs veggen.
 • Trebaserte underlagsplater må være tilstrekkelig tørre
 • Velg riktig lim, sjekk limleverandørens anvisninger.

Eksempler på utførelsesdetaljer

Sveiseskjøter skal ved både ut- og inngående hjørner utføres med skråsnitt på 45 grader.

Ved rørgjennomføringer utføres sveisingen som anvist på bilde, ved siden av røret.

 

 Illustrasjon: Skjæring av belegg ved små rørdimensjoner.

Avstanden mellom rør og vegg skal være minst 40 mm, og gjennomføringen skal utføres med en vanntett forsegling som er beregnet for vinylbelegg. Alternativt kan rør kasses inn.

Ved renoveringsarbeider kan det være avvik fra disse reglene. Løsning avtales i hvert tilfelle.

Rørgjennomføringer i vegg er en mer fuktsikker løsning en gjennomføringer i gulvflater.

Overgangen mellom gulv og vegg

Overgangen mellom gulv og vegg skal være uten åpning/glippe. Eventuelle åpninger mellom gulv og vegg på mer enn 3 mm, skal være tettet med kjemisk herdende sparkelmasse. 

Overgangen mellom gulv og vegg skal være vanntett. For vinylbelegg betyr dette at gulvbelegget skal føres opp etter veggen i en hulkil. Utføres skjøten mellom gulv og vegg ved en "overlappskjøt " skal hulkilens høyde være minst 70 mm. 

Byggereglene sier entydig at gulv og gulvbelegg, herunder skjøter, anslutninger, rørgjennomføringer og lignende, skal utføres vanntette. For å sikre at dette krav oppfylles må det i våtrom med vinylgulv kun brukes sluk som er godkjent til vinyl. Følg slukleverandørens anvisning for montering og tilpasning til sluk.


Vinylbelegg ved gjennomføringer i gulv (røroppstikk etc.)

Ved gjennomføringer i gulv skal gulvbelegget monteres slik at en oppbrett på ca 15-20 mm beholdes. Ved avløpsrør med diameter 60 mm eller større kan ca 15 mm oppbrett beholdes ved å krenge gulvbelegget over røret. Legg gulvbelegget mot røret. Mål ut og marker sentrum av røret på gulvbelegget og skjær ut et hull som er 35 mm mindre enn rørdiameter.

Varm deretter gulvbelegget og press det over røret. Mal kan alternativt benyttes.

Tilpasning av gulvbelegg til avløpsrør:

 

Figur 3.10 Skjær ut et jevnt hull uten hakk i materialet, varm forsiktig og press det forsiktig over.

Dersom det er skjært ut for lite hull kan gulvbelegget revne. Noe sprekkdannelse oppstår i gulvbelegget men dette påvirker ikke gulvbeleggets funksjon.

Gjør et forsøk på egnet bit før montering starter. Alternativt kan prefabrikkert materiale benyttes. Følg alltid monteringsanvisning fra material leverandør.

 

Tilpassning av gulvbelegg ved rørgjennomføringer/faste rør:

Rundt rør/rørhylser inntil vegg snittes gulvbelegget opp og presses mot røret/rørhylsen. Snittene legges som vist med streker i figuren under. Vannrør og varmeledninger skal tettes med hylse som sikkerhetsstiller tetthet mellom gulvbelegg og rør. Ved tetting benyttes i første rekke prefabrikkerte, typegodkjente hylser. Disse skal alltid monteres etter material leverandørens anvisning.

 

Avslutning vid dører:

Gulvbelegg skal føres i oppbrett i minimum 50 mm over høyeste punkt ferdig gulv. Overlapp skal være minst 25 mm ved veggkledning. Ved dør skal oppbrett minimumskrav 25 mm.

 

 

Sveising

Belegg skal alltid trådsveises. Sveisingen utføres med varmluft og hurtigsveismunnstykke. Normalt fases og sveises belegget et døgn etter montering. 

Dersom det sveises for tidlig, vil limet tyte opp i skjøten og sveisetråden løsne.

Illustrasjon: Fugehøvel Swift, Leister Groovy og Beetle. Foto: IBG

 

For å oppnå god trådsveis må fugen være riktig faset. Dette utføres med elektrisk freser, eller tilsiktet skjæreverktøy. Fres eller skjær sporet til ca 1 mm av beleggets tykkelse.

 

 

Sveisingen utføres med varmluft og hurtigsveismunnstykke. Normalt fases og sveises belegget et døgn etter montering. 

 

Sveistråden må avkjøles før renskjæring. Renskjæring startes der sveisingen ble startet. Grovskjær først med månekniv og føringsjern. Deretter renskjæres resten med månekniv. Alternativt kan Mozartkniv brukes.

Illustrasjon: Mozart sveisestrådskniv med avstandsjern. Foto: IBG

Etterkontroll av sveiseskjøter

Våtromsbelegg av vinyl er i seg selv et absolutt tett materiale og derfor kan vakumtesting av sveiseskjøter effektivt oppdage eventuelle utettheter i skjøten. Leverandørene av belegg og sveiseutstyr anbefaler derfor at håndverkeren alltid utfører egenkontroll med tetthetskontroll av sveiseskjøter etter endt sveisearbeid. For utførende håndverker og kunden, vil en dokumentert tetthetskontroll gi en ekstra sikkerhet mot reklamasjoner. Metoden er anbefalt i Våtromsnormen.

Tetthetskontroll med vakum kan også utføres i bruksfasen for å kontrollere om våtrommet fortsatt er tett. Dette kan være en god metode å kvalitetssikre våtrommet i etterkant, for eksempel ved salg og taksering av bolig.

 

 Figur 26 . Tetthetskontroll (vakumtest) av langsgående sveiseskjøt gulv og vegg.

 

Skjøtfri (horisontal) montering på vegg

Før montering skal belegg og lim akklimatiseres i minst 24 timer, slik at det oppnår romtemperatur. Montering skal skje ved minst +18 °C. Den relative luftfuktigheten i lokalet skal være 30-60 %. Høyere luftfuktighet medfører lengre tørketid for limet og risiko for blæredannelse. Lavere luftfuktighet medfører at limet tørker for fort og det blir dårlig oversmitting mellom underlag og belegg. Monteringstid avhenger av bl.a av type underlag, underlagets sugeevne, temperatur og luftfuktighet i lokalet.

Veggvinyl skal monteres på sugende underlag. 


Lim

Limet påføres med rull, og fordeles med limspreder, og glattes til slutt med rull før montering. Limspreder sikrer jevn fordeling og riktig mengde lim. 

Pensel brukes ved rør, i hjørner og vinkler osv.

Følg limleverandørens anbefalinger.

Løsemiddelbasert kontaktlim må ikke brukes p.g.a. risiko for misfarging.


Tape

Tape kan brukes som monteringsmetode i utvendig hjørne. Dette er foreløpig ikke omtalt i NS3420-T der helliming anbefales, men praktiseres som metode. Følg tapeleverandørens anvisning, og vær oppmerksom på risiko for myknervandring ved bruk av feil tape. 


Metode - for detaljert informasjon henvises til leverandørenes egne anvisninger

Kontroller at alle hjørner er i lodd, og at overgangen mellom gulv og vegg er sparklet jevnt ut med en våtromssparkel. Fjern eventuell sparkel på belegget på oppbretten. Oppbretten skal sparkles minimum to ganger til en jevn overgang uten svank.

Kontroller at helling er innenfor gjeldende NS 3420-1,punkt 4, d2. Hvis så ikke er tilfelle må veggkledningen skjæres ren, dog minst 0,5 m utenfor våtsone og minst 100 mm fra hjørne og deretter trådsveises.

List kan unntaksvis brukes i utvendig hjørner, og ved innvendige hjørner der forutsetningene for loddrett hjørne ikke er til stede. Dette gjelder kun utenfor våtsonen. 

Det anbefales å bruke stativ ved montering av veggvinyl. 

Bruk evnt svak varme ved forming av utvendige hjørner. 

Ved forming av materialet i innvendig hjørne brukes et verktøy som ikke skader materialet, f.eks. trykkjern. Belegget skal helt inn i hjørnet, og formes til et skarpt hjørne. Det skal ikke være luftlommer.

OBS! Belegg skal ikke strekkes inn i hjørner ved bruk av varme, da det vil krype tilbake når det avkjøles. 

Belegget strykes til slik at all luft presses ut. Bruk egnet verktøy som ikke skader belegget. 

Veggmaterialet skal trekkes minimum 25 mm ned på sokkelen, og festes med vegglimet. Det er viktig at det påføres tilstrekkelig limmengde og at belegget strykes ordentlig fast.

OBS! Ved overflatepreget gulvbelegg må pregingnen fjernes. Les gulvleverandørens monteringsanvisning for hvordan veggbelegget skal monteres på gulvbeleggets oppbrett.

Renskjær veggvinylen på sokkel. Vær forsiktig slik at gulvbelegget ikke skades.

Fjern limrester umiddelbart. Bruk rent vann.

Rørgjennomføringer tettes og forsegles med egnet masse. 


Montering av bord

Følg henvisning som over for veggvinyl i forhold til underlag, bruk av sparkel, lim og montering.

Sparkle ut veggbeleggets overkant med et egnet fuktbestandig sparkel.

Lim veggflaten der borden skal sitte, og bruk maskeringstape for å unngå å få lim på overfalten av veggvinylen.

Bruk gjerne stativets tilbehør til montering av borden.

Start monteringen i et hjørne i den tørre delen. La bården gå ut ca. 2 cm på den andre veggen og avslutt bordmonteringen.

 

Bordene er beregnet for å dekke mellomrommet mellom tak og veggvinylen ved montering i hht horisontalmetoden.

Kontroller limets oversmitting.

Fjern limrester umiddelbart. Bruk rent vann. 

Vertikal montering på vegg

Unntaksvis kan det være mer hensiktsmessig å montere vinylbelegg veritikalt. Det gjøres på samme måte om ved skjøtefri (horisontal) montering, men med sveising av alle skjøter. 

Kontroll

Arbeidet avsluttes med kontroll. Se til at leggingen er fri for limrester og slipp eller blærer.

Det anbefales å utføre en egen etterkontroll ved å dokumentere resultat og forutsetninger ved ferdigstillelse av våtrom. Dette kan innebære nødvendig dokumentasjon og bilder for å etterleve krav i teknisk forskrift, ved å notere eller ta bilde produkter og produksjonsnummer, notere målte temperaturer og fuktinnhold i underlag ved montering etc. 

 

 

Tørketid

Belegg skal ikke utsettes for varmt vann eller belastning før limet er avbundet (normalt etter 7 døgn i normal romtemperatur, min + 18 grader C).

 

Renhold og vedlikehold:

Byggrengjøring: 

Under byggeperioden beskyttes gulvene med egnet beskyttelsesmateriale.

Før et nytt gulv tas i bruk skal en byggrengjøring gjøres.

Gulv skal støvsuges og rengjøres for å fjerne løst smuss og byggstøv.

På større åpne flater kan kombimaskin med børste eller rød pad benyttes. Bruk et nøytralt eller lett alkalisk rengjøringsmiddel (pH 7-9).

Ved skittent gulv fjernes smuss og byggstøv. Vask deretter gulvet med skuremaskin og rød pad. På steder med mye byggstøv kan man benytte et rengjøringsmiddel med en pH verdi på 3-5. Skyll godt med rent vann. 

Daglig renhold: 

Tørr eller fuktig mopp. Bruk nøytralt rengjøringsmiddel. Tørk alltid opp oppløst smuss.

La aldri våte gjenstander ligge på gulvet over tid, og vær nøye med og tørke av gulvet umiddelbart etter bruk av dusj.

Blir vann eller våte gjenstander liggende på gulvet over tid vil dette kunne gi lyse skjolder. Såkalt melkehvitning forsvinner etter noe tid.

Fjern løs smuss som sand og grove partikler fra gulvet slik at de ikke lager riper.

Lyse gulv- og veggbelegg krever en økt rengjøringsinnsats.

Sluk skal renses regelmessig.


Rengjøringsmidler:  

Bruk et nøytralt eller lett alkalisk rengjøringsmiddel med en pH verdi på 7-9 ved våt/fuktig rengjøring.

I våtrom er det noen ganger påkrevd med et surt rengjøringsmiddel med en pH verdi på 3-5 for å løse bla. kalk/såpebelegg.


Misfarging/migrering: 

Gumminal, trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og gulvmatter med gummibakside kan gi permanent missfarging. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Sjamporester, hårfargingsmiddel og sminke etc. kan også misfarge belegget. 

Fler eksempler er gummiknotter til vaskemaskin, gummihjul og naler.

Enkelte stoffer i filleryer av plast, sklisikringsbelegg under baderomsmatter, trykk på plastikposer (f ek poser med bomullsvatt som henger mot en vegg) kan gi varig misfarging.


Renhold våtromsgulv: 

La det være daglig rutine å fjerne synlig smuss. Avslutt dusjing med å skylle gulvet. For å unngå belegg av avleiringer av såpe- og kalk bør du bruke en gumminal på vegg og gulv når du har dusjet.

Gumminalen skal ikke oppbevares på belegget, slik at den ikke har direkte kontakt med våtromsveggen/våtromsgulvet.

Rengjør gulvet ved behov med vann tilsatt et nøytralt (pH 7) rengjøringsmiddel. Ettertørk med rent vann. Ved grovrengjøring kan sterkere midler brukes, men det krever etterskylling med rent vann. Overdoser ikke!


Overflatebehandling: 

Vinylbelegg i våtrom skal ikke polishbehandles.


Gulvvarme:  

Ved gulvvarme er det viktig at temperaturen under eventuelle gulvmatter ikke overstiger 27 grader i overflaten.

Se mer informasjon i avsnitt om Gulvvarme


Renhold vegg, veggvinyl: 

Avslutt dusjing med å skylle veggen i våtsonen.

Ved behov rengjøres vegger med klut eller svamp og et nøytralt rengjøringsmiddel i vannet.

Ved jevne mellomrom gjøres vegger i dusj, ved badekar og handvask rent fra for kalkbelegg og såperester. Ved behov kan en myk børste brukes for å få veggen ren.

En vindusnal av gummi kan med fordel brukes.

Har overflatene fått mye kalkavleiringer, kan du bruke et kalkfjerningsmiddel. Rengjør veggen med et surt rengjøringsmiddel (ph <7) og følg fabrikantens doseringsanvisninger. Etterskyll med rent vann. Bruk aldri ripende skuremiddel. Mikrofiberklut er som oftest tilstrekkelig.


Flekkfjerning: 

Fjern flekker umiddelbart. Dette er spesielt viktig ved ikke-vannløselige flekker som asfalt, skomerker fra gummisåler, lebestift og hårfargingsmidler. Slike flekker kan ellers migrere inn i belegget og bli varende. Ettertørk alltid med rent vann. Gummi og enkelte plastmaterialer kan misfarge vinylbelegg på vegg og gulv ved direkte kontakt.

Vær forsiktig med sterke løsemidler som aceton, negllakkfjerner, trikloretylen, tynner og toulen. Bruk av grov stålull eller skurenylon samt kraftskurepulver frarådes. Dette kan gi riper og matte ned overflaten på belegget.

Misfarging forårsaket fra ekskrementer kan eventuelt tones ned med en 10-prosentig oksalsyreløsning.


Flekknøkkel: 

FLEKKER FRA

FJERNES MED

Sjokolade, fett, frukt, is, fløte, juice, kaffe, brus, saft, te, vin, egg, øl, ekskrementer, oppkast og urin

 

Lunkent vann med mildt rengjøringsmiddel

(pH 7)

Såperester, hudavleiringer

Lunkent vann med mildt rengjøringsmiddel

Kalk

Lunkent vann med lett surt (<pH 7) rengjøringsmiddel. Skyll med rent vann. Deretter brukes kalkfjernende rengjøringsmiddel med påfølgende etterskylling.

Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot, fargestifter, tusj, lebestift eller parfyme

Spritholdige rengjøringswipes.

Stearin og tyggegummi

Kjøles ned og skrapes forsiktig vekk etter at det har tørket skikkelig.

Melaminsvamp kan benyttes med forsiktighet. 

Blod

Kaldt vann

 

 

Sparkling av overlapp i våtrom

Hulrrom skal ikke forekomme.

 

 

Feil kan bero på:

 • Feil sparklingsteknikk
 • Krymp i sparkel 

 

 

Så ska det se ut!

Oppbrett 10-13 cm, minst 13 ved keramisk flis på vegg.

Fremgangsmåte: 

 • Sparkle to ganger 
 • Bruk linjal
 • Bruk riktig sparkel
 • Använd linjal
 • Bruk riktig sparklingsteknikk

 

innhold